ABOUT US

บริษัท รีไลแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง (บ่อวิน) จำกัด  ดำเนินงานที่ให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ที่เป็นระบบเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรบ จึงสามารถควบคุม ตรวจสอบและวัดผลทุกขั้นตอน

บริษัท รีไลแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง (บ่อวิน) จำกัด  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  จึงทำให้ผู้รับบริการทุกท่านสามารถมั่นใจในการรับบริการจากบริษัทฯ  พร้อมทั้งมีบริการรับ - ส่งงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

IMG_7929.JPG
IMG_7967.JPG

นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

"คุณภาพทัดเทียมของใหม่ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

Tel. : 038-116033-4 , 083-0348503 , 085-5649356 | Hot-line : 081-9362954

Facebook Page: https://bit.ly/3pVDJUQ 

LINE ID

QR CODE

สาขาสมุทรปราการ

Samut Prakarn Branch

LINE ID

QR CODE

สาขาบ่อวิน (ชลบุรี)

Bowin/ Chon Buri Branch